website-header-landingspage-2.png
stadion.jpg

Algemene bepalingen

Heracles Almelo verstrekt seizoenkaarten voor het seizoen 2022-2023 onder de volgende voorwaarden:

1. De seizoenkaart geeft recht op toegang tot alle, voor het publiek toegankelijke, thuiswedstrijden van het eerste en tweede elftal van Heracles Almelo op Erve Asito. De seizoenkaart is tenzij anders gecommuniceerd niet geldig bij play-offs (promotie/degradatie en Europees), KNVB bekerwedstrijden, Europese wedstrijden en vriendschappelijke/oefenwedstrijden.
2. Op de verkoop van seizoenkaarten en het bezoeken van wedstrijden zijn de KNVB Standaardvoorwaarden en de huisregels van Heracles Almelo van toepassing. Deze KNVB Standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle (Seizoen) Club Cards en overige toegangsbewijzen in het betaald voetbal. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht onder het nummer 181/2002. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn te vinden op www.heracles.nl onder het prijsoverzicht. De huisregels van Heracles Almelo zijn eveneens te vinden op www.heracles.nl. Door een seizoenkaart aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de toepasselijkheid van de KNVB Standaardvoorwaarden en de huisregels van Heracles Almelo.
3. De seizoenkaart blijft eigendom van Heracles Almelo en dient door de seizoenkaarthouder te worden vernietigd wanneer de overeenkomst tot het hebben van een seizoenkaart ten einde komt. Ook heeft Heracles Almelo het recht om een aanvraag voor een seizoenkaart te weigeren.
4. De seizoenkaarthouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de personen die op zijn/haar seizoenkaart toegang hebben gekregen tot Erve Asito.
5. Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en eventuele inname van de seizoenkaart die op naam van de betreffende persoon staat of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd heeft verkregen. Hetzelfde geldt voor fraude en/of misbruik van de seizoenkaart. Bij het opleggen van een stadionverbod of een blokkade van de seizoenkaart door toedoen van de seizoenkaarthouder vindt geen geldelijke restitutie plaats.
6. De seizoenkaart wordt bij aanvang aangegaan voor de duur van één seizoen of de duur van drie seizoenen. Binnen de gestelde termijnen kan de seizoenkaart niet tussentijds opgezegd worden. Voor seizoenkaarten van één en drie seizoenen zijn dezelfde betalingstermijnen en -opties van toepassing.
7. Er gelden speciale tarieven voor kinderen geboren na 1 juli 2010 (tariefgroep genoemd ‘kind’). Eveneens gelden speciale tarieven voor jeugd geboren tussen 1 juli 2005 en voor 30 juni 2010 (tariefgroep genoemd ‘jeugd’). Ook gelden er speciale tarieven voor seizoenkaarthouders geboren voor 1 juli 1962 (tariefgroep genoemd ’60+’). Een seizoenkaart tegen een lager tarief geeft alleen toegang voor personen uit de betreffende leeftijdsgroep of voor personen uit een goedkopere leeftijdsgroep. Wanneer de seizoenkaarthouder gebruik maakt van één van de bijzondere prijscategorieën, kan de seizoenkaarthouder uitsluitend zijn of haar seizoenkaart uitlenen aan iemand die in dezelfde of goedkopere prijscategorie valt. Indien een persoon, die niet onder de desbetreffende leeftijdsgroep valt, gebruik wil maken van deze seizoenkaart, moet hij of zij per wedstrijd een bedrag bijbetalen van € 10,-.
8. Als een seizoenkaarthouder recht heeft op een speciaal tarief, moet hij of zij dit uiterlijk maandag 13 juni 2022 kenbaar maken aan Heracles Almelo. Na deze datum vindt er geen restitutie meer plaats.
9. Er wordt geen korting over korting verleend; dit betekent derhalve dat uitsluitend het hoogste kortingspercentage c.q. bedrag geldt. Als een seizoenkaarthouder recht heeft op een speciale korting, heeft hij of zij uitsluitend recht op deze korting die van toepassing is op één stoel.
10. Als de seizoenkaart overgezet moet worden op een andere naam, dan dient de huidige seizoenkaarthouder samen met de nieuwe seizoenkaarthouder het overschrijvingsformulier in te vullen. Dit overschrijvingsformulier is te vinden op https://www.heracles.nl/overschrijvingsformulier
11. Als jij op de 20e van de maand óf eerder verlengt, dan wordt het bedrag op de 27e van dezelfde maand afgeschreven. Verleng jij je seizoenkaart ná de 20e van de maand, dan volgt de afschrijving op de 27e van de volgende maand. De eenmalige incasso’s vinden op twee data plaats: 27 juni of 27 juli. Als de incassering via de eenmalige machtiging niet mogelijk blijkt en/of het bedrag wordt gestorneerd, behoudt Heracles Almelo zich het recht voor de desbetreffende plaats(en) aan anderen te verkopen en/of de toegang te ontzeggen aan de seizoenkaarthouder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Als een seizoenkaarthouder contant wil betalen, dient deze betaling plaats te vinden uiterlijk 13 juni 2021. Hierna heeft Heracles Almelo het recht om deze plek op Erve Asito aan een ander te verkopen.
12. Betreding van Erve Asito is geheel op eigen risico. Heracles Almelo is niet aansprakelijk voor geleden schade, zowel in het stadion als daarbuiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Heracles Almelo.
13. Heracles Almelo respecteert de privacy en beschermt de persoonsgegevens van de seizoenkaarthouder. Heracles Almelo houdt de seizoenkaarthouder graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de club, interessante acties die de club (eventueel in samenwerking met haar sponsors) organiseert, exclusieve aanbiedingen uit de FanServiceShop en nog veel meer. De seizoenkaarthouder kan zelf via login.heracles.nl aangeven welke mails hij/zij wel/niet wil ontvangen en zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigen.
14. De seizoenkaarthouder staat in voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via ticketing@heracles.nl of login.heracles.nl.
15. De Heracles Betaalkaart, waarmee consumpties op Erve Asito afgerekend worden, is geïntegreerd in de seizoenkaart. Bezoekers kunnen van deze geïntegreerde betaalkaart gebruikmaken, maar eveneens blijft de losse betaalkaart in omloop als betalingsmiddel. Bij verlies en/of diefstal van de seizoenkaart is Heracles Almelo niet verantwoordelijk voor het resterende budget dat op de betaalkaart staat. Heracles Almelo adviseert de seizoenkaarthouder om de seizoenkaart als betaalkaart te registeren via heracles.nl/betaalkaart.
16. Als de seizoenkaart door vermissing of diefstal niet meer in het bezit is van de seizoenkaarthouder, wordt de verloren/gestolen kaart, op vertoon van het legitimatiebewijs van de seizoenkaarthouder, geblokkeerd. Na betaling van € 10,- wordt een nieuwe seizoenkaart toegezonden of is de seizoenkaart af te halen in de FanServiceShop op vertoon van het legitimatiebewijs. Heracles Almelo is niet verantwoordelijk voor het overzetten van het resterende bedrag dat op de betaalkaart staat. De seizoenkaarthouder dient dit bedrag zelf over te zetten via heracles.nl/betaalkaart.
17. Als de QR Code op de seizoenkaart door beschadiging niet meer te lezen is, kan Heracles Almelo een nieuwe seizoenkaart uitdraaien. De kosten voor de productie en administratie bedragen € 10,-. De beschadigde kaart wordt dan geblokkeerd.
18. Het stadion Erve Asito is met ingang van het seizoen 2020-2021 volledig rookvrij op een aantal aangewezen rookzones buiten het stadion om na.
19. Voor het seizoen 2022-2023 worden nieuwe seizoenkaarten verstuurd en uitgedeeld. Als een seizoenkaarthouder van plek verhuist in het stadion, zal een nieuwe seizoenkaart uitgedraaid worden.
20. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB aan de club een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat de club u geen toegang tot het stadion mag verschaffen, ontstaat er geen recht op restitutie en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie. Met voornoemde sanctie wordt gelijkgesteld het door de club aanvaarden van een door de aanklager van de KNVB gedane schikkingsvoorstel.
21. Je schaft je seizoenkaart aan met je zwart-witte hart: om de club te steunen. Jouw support is onvoorwaardelijk, ongeacht het aantal wedstrijden dat je kan bezoeken. Natuurlijk gaan wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij bij ons kan zijn.
Ga terug naar heracles.nl/seizoenkaart