header-landing-1.jpg

HERACLES ALMELO

HUISREGELS

1. Algemeen

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn: Heracles Almelo en organisatoren van andere evenementen in het Stadion.
Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangspunt, de bezoeker van het Stadion.
Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen in het Stadion, zowel op de koop van het toegangsbewijs als op de tot en het verblijf in het Stadion.

Artikel 2. Legitimatie / vertoon van toegangsbewijs

2.1Iedere bezoeker dient wanneer hij in of om het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs Elke medewerker van Heracles Almelo, dan wel een door haar aangewezen derde, mag te allen tijde een kopie/foto maken van een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs van een bezoeker van het Stadion. Hij / zij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen.
2.2Elke medewerker van Heracles Almelo, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich daar te begeven. Desgevraagd dient een bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Volstaan kan worden met één van de volgende documenten; Seizoen Club Card, Club Card, supporters Club Card of een KNVB pas of een rechtsgeldig vervanger van een dergelijk document.
2.3Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion, dan waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft. Zijnde de plaats zelf, het pad wat noodzakelijk is om de plaats te bereiken, om het stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen zoals toiletten en snackcorners.
2.4Het publiek mag slechts plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht toe geeft, waarbij de nummering van zitplaatsen strikt moet worden aangehouden. Stichting Stadion, Heracles Almelo en de evenementen organisator behouden zich het recht voor de oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van het Stadion, een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij het recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie.
2.5Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om in geval van gevaar, een makkelijke toegang te bieden aan hulpdiensten dan wel een veilige uitgang te bieden aan de bezoekers. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen op te houden dan strikt noodzakelijk is.
2.6Bij het verlaten van het Stadion vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs. Uitzonderingen hierop zijn bezoekers van de businessclub en overige bezoekers die vooraf overleg hebben gehad met een hoofdsteward of andere bevoegde medewerkers om na het verlaten van het Stadion, opnieuw toegelaten te worden.
2.7Het personeel van Heracles Almelo en/of evenementenorganisator kan de houder van het toegangsbewijs vragen kleding en uitingen aan te passen/te verwijderen alsmede ook het gedrag aan te passen. Worden deze aanwijzingen niet direct opgevolgd, dan behouden Heracles Almelo en de evenementenorganisator zich het recht voor de houder van het toegangsbewijs van de tribune en uit Erve Asito te verwijderen.

Artikel 3. Alcohol, drugs, handelswaar

3.1Het is de bezoeker verboden het Stadion te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder de invloed van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.
3.2Het meebrengen van dranken, drugs en dergelijke zaken is verboden. Indien bij controle door medewerkers van Heracles Almelo drugs of gerelateerde voorwerpen hulpmiddelen worden aangetroffen, zijn zij bevoegd om dit in te nemen. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe aangewezen plaatsen, cq ruimten. (Supporterskavee ’t Hart, Alex Korte Home, de businessruimten en de snackcorners)
3.3Het is in het Stadion en op het terrein van het Stadion verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van Heracles Almelo alsmede / of de Stichting Stadion. Op verzoek van de daartoe gerechtigde medewerkers van Heracles Almelo of de Stichting Stadion dient deze vergunning of toestemming te worden overhandigd.
3.4Heracles Almelo of de evenementen organisator behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion.
3.5Heracles Almelo schenkt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Het is hen verboden alcoholische dranken te kopen en nuttigen.

Artikel 4. Discriminatie, vuurwerk, wapens, hinder

4.1Het is verboden voorwerpen in het Stadion mee te nemen dan wel voorhanden of in het bezit te hebben, zoals flessen, glazen, blikjes, stokken licht met een gebundelde straal, spandoeken met naar de mening van Heracles Almelo en bevoegde medewerkers of organisatoren van evenementen, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, slag -, steek – of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapens kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren.
4.2Het naar het Stadion meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk is te allen tijde verboden, mits hierbij een vergunning wordt aangevraagd bij de overheid en met nadrukkelijke toestemming van Heracles Almelo.
4.3Het is in het Stadion verboden te gooien met enig voorwerp of met enige vloeistof.
4.4Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren.
4.5Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de bevoegde medewerkers, onnodige overlast of hinder aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, schade toe te brengen aan, een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen.
4.6Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel van anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere voorwerpen of bouwwerken te beklimmen cq aanwezig te zijn. Uitzondering hierop is, indien door of namens de directie van Heracles Almelo of de Stichting stadion nadrukkelijk toestemming is gegeven, om daar werkzaamheden te verrichten. Tevens is het verboden om het speelveld te betreden. Heracles Almelo neemt maatregelen wanneer dit wel gebeurt.
4.7Het meebrengen van honden en andere dieren in het Stadion is, aan andere dan gemachtigde medewerkers verboden.
4.8Het is verboden om groepskenmerkende negatieve sfeerbepalende kleding te dragen.
4.9Heracles Almelo zal te allen tijden optreden wanneer personen zich schuldig maken aan het bezit en/of het voorhanden hebben en/of het afsteken van vuurwerk.

Daarnaast zal er ook opgetreden worden tegen personen die op enigerlei wijze meewerken bij het verrichten van een verwijtbare handeling rondom het afsteken van vuurwerk. Het faciliteren, medeplegen en afschermen van (mede)daders, door bijvoorbeeld het omhooghouden van (span)doeken en/of vlaggen, valt hieronder. Tevens worden ook personen bestraft die zich onherkenbaar maken voor identificatie, bijvoorbeeld door gebruik van bivakmutsen en/of capuchons. Zonder toestemming van Heracles Almelo is het niet toegestaan om (span)doeken en/of vlaggen over de hoofden van supporters te laten gaan.

De personen die zich schuldig maken aan bovenstaande, zullen door Heracles Almelo doorgemeld worden naar de KNVB voor een landelijk stadionverbod.

Heracles Almelo is gerechtigd om schade en mogelijke boetebedragen, te verhalen op deze personen.

Artikel 5. Vluchtwegen, zitplaatsen, afval en roken

5.1Een ieder dient zich bij aankomst in het Stadion op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van calamiteiten is verboden.
5.2Een ieder dient van de stoel gebruik te maken overeenkomstig het stoelnummer op het toegangsbewijs. Het is verboden om op stoelen te gaan staan. Vernieling van een stoel leidt tot uitzetting en een stadionverbod. De kosten zullen verhaald worden op de vernieler.
5.3Een ieder dient afval van ondermeer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.
5.4Het stadion is rookvrij. Roken in (delen van) het stadion is uitsluitend toegestaan in de daarvoor aangegeven plaatsen en/of ruimten. Heracles Almelo is gerechtigd om boetes die voortvloeien vanuit de KNVB en/of andere organisaties, te verhalen op personen die zich niet houden aan het rookbeleid.

Artikel 6. Beeld- en/of geluidsopnamen

6.1Met uitzondering van, naar het oordeel van Heracles Almelo of een evenementen organisator, bevoegde persfotografen,- filmers of journalisten, is het maken van beeld en/of geluidsopnamen in het Stadion ten behoeve van commerciële doeleinden, verboden. Dit verbod kan uitgebreid worden tot alle doeleinden. Dit wordt alsdan bij de ingangen aangeduid.
6.2In het Stadion is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

Artikel 7. Van toepassing zijnde bepalingen

7.1Bepalingen en algemene voorwaarden van de Gemeente Almelo en de KNVB zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, in het Stadion van toepassing dan wel een overeenkomstige toepassing.
2. Bevoegdheden

Artikel 1. Aanwijzingen

1.1Aanwijzingen van bevoegde medewerkers van het Stadion en evenementenorganisaties, alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag, dienen door de bezoekers onverwijld te worden gevolgd.
1.2Een ieder dient op verzoek van bevoegde medewerkers van Heracles Almelo en de evenementenorganisator, dan wel een aangewezen persoon, alsmede de politie een geldig toegangsbewijs te overleggen, dan wel een bewijs dat hij dienst doet als medewerker van Heracles Almelo of de evenementenorganisator.
1.3Beveiligers (bevoegde medewerkers, waaronder stewards) van Heracles Almelo zijn steeds gerechtigd de bezoeker te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde objecten en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
3. Sancties

Artikel 1. Verwijdering

1.1Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van Heracles Almelo en de evenementenorganisator, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Stadion worden geweigerd of wel uit (enig deel van) het Stadion worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat er enig recht op restitutie ontstaat.
1.2Stichting Stadion en Heracles Almelo zijn gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of een gedraging, waardoor het aanzien van Heracles Almelo, de KNVB en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk in of buiten het Stadion, doch in relatie staande met een evenement en/of wedstrijd in het Stadion de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot één of meer evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende als genoemd in hoofdstuk 5, artikel 1.2 op basis van het bedrag van de houder van het toegangsbewijs.
1.3Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurt aan de KNVVB, indien het evenement een voetbalwedstrijd betreft, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete zonder daartoe enige in ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.
4. Kaartverkoop

Artikel 1.

1.1Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen of af te geven met name tegen een hoger bedrag dan daarop staat vermeld.
1.2Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten ter zake, wordt door de organisatoren echter te allen tijde voorbehouden.
1.3De afgelasting, het staken en/of het niet uitspelen van een wedstrijd, c.q. evenement geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel) de toegangsprijs, of andere compensatie, behoudens nader door Heracles Almelo dan wel door de evenementenorganisator te stellen regels .
1.4Een ieder dient zich bij aankoop van een toegangsbewijs te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd het paspoort, het rijbewijs of toeristenkaart.
1.5Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt dat tevens een Seizoen Club Card, een Club Card of een KNVB pas dient te worden getoond (of eventuele rechtsgeldige vervangers van genoemde documenten).
1.6Een ieder geeft de bevoegde medewerkers van Heracles Almelo het recht om de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan in de vorm van het maken van een kopie van het identiteitsbewijs.
1.7De wijze van kaartverkoop is, naast het hier bepaalde in hoofdstuk 4, geregeld in een specifieke constructie die geacht wordt onderdeel van deze algemene voorwaarden uit te maken. Een ieder die op een andere dan beschreven wijze een toegangsbewijs heeft gekregen, kan onder inneming van het toegangsbewijs de toegang tot het stadion worden ontzegd.
1.8De toegangskaarten die het geautoriseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van de toegangskaart wordt toegelaten.
1.9De toegangsbewijzen voor wedstrijden van Heracles Almelo die door Heracles Almelo onder meer via internet en kassaverkoop bij Erve Asito worden aangeboden, zijn uitsluitend bestemd voor supporters van Heracles Almelo. De toegangsbewijzen zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor supporters die naar het oordeel van Heracles Almelo kunnen worden aangemerkt als supporters van de tegenstander van Heracles Almelo bij de betreffende wedstrijd. Onder supporters van de tegenstander van Heracles Almelo worden in elk geval uitsluitend gerekend personen die in het bezit zijn van een (seizoen) club card van een andere club en/of lid zijn van een (officiële) supportersvereniging van een andere club dan Heracles Almelo.
1.10Bij aankoop van toegangsbewijzen stemt de koper ermee in dat Heracles Almelo gerechtigd is om na te gaan of de koper, naar oordeel van Heracles Almelo, kan worden aangemerkt als supporter van de tegenstander van Heracles Almelo bij de betreffende wedstrijd.
1.11Indien koper naar het oordeel van Heracles Almelo kan worden aangemerkt als supporter van de tegenstander van Heracles Almelo, is Heracles Almelo bevoegd om het toegangsbewijs zonder voorafgaande waarschuwing per direct te blokkeren en/of koper de toegang tot Erve Asito te ontzeggen en/of koper uit (enig deel van) Erve Asito te verwijderen zonder recht op restitutie van de aankoopsom van het toegangsbewijs en/of enig andere vorm van compensatie.
1.12In geval van twijfel bij koper over het wel/niet gerechtigd zijn tot aankopen van toegangsbewijzen voor wedstrijden van Heracles Almelo, wordt geadviseerd om contact op te nemen met Heracles Almelo via e-mail: veiligheid@heracles.nl.
5. Aansprakelijkheid

Artikel 1.

1.1De bezoeker van het Stadion is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet tot gevolg van het niet naleven van al deze algemene voorwaarden en vrijwaart de Stichting Stadion, Heracles Almelo en de evenementenorganisator voor aanspraken van derde ter zake. Noch de Stichting Stadion, noch Heracles Almelo, noch de evenementenorganisator en evenmin hun medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid.
1.2De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is mede verantwoordelijk en mede aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.
1.3 Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer bezoekers uit het stadion geweerd of verwijderd worden, dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding of restitutie.
1.4Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig reglement, KNVB standaardvoorwaarden en/of verwijdering uit Erve Asito ten gevolge van onder meer vernieling, beschadiging, betreding van het speelveld (etc.), zullen verhaald worden op de veroorzaker(s) of andere aansprakelijken.
6. Overige bepalingen

Artikel 1

Stichting Stadion heeft het recht derden aan te wijzen, Heracles Almelo en de evenementenorganisatoren om datgene wat in onze algemene voorwaarden staat te effectueren.

Artikel 2

Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet geldige bepalingen een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.

Artikel 3

Alle bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing bij uitwedstrijden in het bezoekersvak of gedurende de door Heracles Almelo georganiseerde reis hier naartoe.

Artikel 4

Heracles Almelo kan deze huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht.

Supporters van de bezoekende club.

Voor de supporters, bezoekers van de bezoekende club stelt Heracles Almelo een bezoekersvak ter beschikking van totaal 500 zitplaatsen. Dit geheel conform de regels in het kader van de stadioncapaciteit zoals deze door de KNVB zijn opgesteld.

Naast de huisregels van Heracles Almelo geldt voor de bezoekers, supporters dat ze te gast zijn bij Heracles Almelo, wij ons als gastheer zullen opstellen maar dat bij ongewenst gedrag Heracles Almelo zich het recht voor houdt om bij een volgende te organiseren wedstrijd, bezoekende supporters niet of onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld, verplichte buscombi) toe te laten tot het Stadion.. Eventueel veroorzaakte schade zal altijd op de bezoekende club worden verhaald. Eventuele bewijsvoering, zoals verklaringen van ordepersoneel of digitale beelden zullen ter beschikking worden gesteld aan de politie.

De KNVB richtlijnen voor termijn stadionverbod.

De laatste jaren is het aantal wanordelijkheden rond en tijdens voetbalwedstrijden toegenomen. Mede als gevolg van deze toename heeft de KNVB herhaaldelijk kritiek gekregen over de wijze van de vaak tuchtrechtelijke straffen en de hoogte hiervan voor de desbetreffende BVO (Betaald Voetbal Organisatie). Op grond van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal hebben de tuchtrechtelijke organen de mogelijkheid om straffen op te leggen indien de aanhang van een BVO zich misdraagt en de betrokken BVO kort gezegd onvoldoende maatregelen heeft getroffen. Herhaling en zware vormen vaan wanordelijkheden zullen leiden tot deels nieuw in de reglementen opgenomen zwaardere straffen. Met name wanordelijkheden gericht op, of leidend tot confrontatie met andere supporters zullen harder worde n bestraft.

Dit kan leiden tot als straf, het spelen zonder (delen van) het publiek.

De uitgangspunten voor de strafmaat ingeval van spreekkoren, vernieling, gooien van voorwerpen en de confrontatie zoeken staan in de bijlagen van de KNVB aangegeven.

Richtlijnen termijn stadionverboden KNVB 2022/2023:

Een ieder die door een Betaald Voetbal Organisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld ter zake van voetbalgerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden , rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel. Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde ‘first-offender’, legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op.

Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld ter zake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd.

Inleveren pasfoto:

Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd, zowel door de gedragscommissie (lokaal) als door de KNVB (landelijk), is deze persoon verplicht om binnen zes weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de BVO, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld. De KNVB kan de stadionverbodhouder gedurende de looptijd van het opgelegde stadionverbod verzoeken om iedere 5 jaar een nieuwe recente pasfoto te verstrekken.

DelictomschrijvingAantal maandenAlternatieven
Wet ID in het stadion 3 maanden (1e keer voorwaardelijk)
Wet ID rond het stadion (alleen in combinatie met een andere gedraging) 3 maanden (1e keer voorwaardelijk)
Opgeven valse naam3 maanden6 tot 9 uur
Overtreding APV 9 maanden 15 tot 22 uur
Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting 9 maanden 15 tot 22 uur
Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder politie en stewards 9 maanden 15 tot 22 uur
Valsheid in geschrift 9 maanden 15 tot 22 uur
Beledigen en/of kwetsen van personen 9 maanden 15 tot 22 uur
Diefstal en verduistering 9 maanden 15 tot 22 uur
Baldadigheid/provocatie 9 maanden 15 tot 22 uur
Openbare dronkenschap in of rond het stadion 9 maanden 15 tot 22 uur
(Geringe) vernieling of beschadiging 9 maanden 15 tot 22 uur
Overtreding van de Opiumwet Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen 9 tot 18 maanden 15 tot 45 uur
Overtredingen van de KNVB standaard niet nader en/of afzonderlijk vermeld in deze richtlijn Afhankelijkheid van de overtreding 9 tot 24 maanden 15 tot 60 uur
Gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen. 9 tot 24 maand Afhankelijk van de termijn: van 15 tot maximaal 60 uur
Niet voldoen aan een verplichte combiregeling 12 maanden 24 tot 30 uur
Poging tot binnendringen van het stadion 12 maanden 24 tot 30 uur
Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal 12 maanden 24 tot 30 uur
Aanbieden/Verkopen van toegangskaarten 18 maanden 36 tot 45 uur
Bezit of verkoop van illegale kaarten 18 maanden 36 tot 45 uur
Opruiing 18 maanden 36 tot 45 uur
Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk buiten het stadion  18 maanden 36 tot 45 uur
Brandstichting met geringe gevaarzetting 18 maanden 36 tot 45 uur
Wederspannigheid 18 maanden 36 tot 45 uur
Eenvoudige mishandeling 18 maanden 36 tot 45 uur
Overtreding van de Wet Wapens en Munitie 18 maanden 36 tot 45 uur
Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk 18 maanden 36 tot 45 uur
Openlijke geweldpleging Afhankelijk van de omschrijving en/of de gevolgen 18 tot 36 maand Afhankelijk van de termijn: 36 tot maximaal 90 uur
Voorbereidingshandeling (alleen voor feiten waarop volgens deze richtlijn minimaal 36 maanden staat) Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen 18 tot 36 maand Afhankelijk van de termijn: 36 tot maximaal 90 uur
Belediging groep c.q. verspreiding discriminatoire uitlatingen 24 maanden 40 tot 60 uur
(Ernstige) vernieling of beschadiging 24 maanden 40 tot 60 uur
Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting 36 maanden 75 tot 90 uur

Poging zware mishandeling 36 maanden 75 tot 90 uur
Bedreiging 36 maanden 75 tot 90 uur
Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk in het stadion 36 maanden 36 maanden
75 tot 90 uur
Binnendringen van het stadion met geweld 48 maanden
Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) 60 maanden
Vernieling met ernstige gevolgen
60 maanden
Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van een vuurwerkbom 60 maanden
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge c.q. zware mishandeling 60 maanden
Brandstichting met ernstige gevaarzetting 60 maanden
Poging doodslag 60 maanden
Deelneming aan een aanval of een vechterij 60 maanden
Mishandeling met de dood ten gevolge 240mnd/20 jaar
Doodslag 240mnd/20 jaar
Deelneming aan aanval of vechterij met de dood ten gevolge 240mnd/20 jaar

II BOETES

Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd:
• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete € 100,-;
• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete € 250,-;
• voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete € 450,-.

Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van € 900,-, voor de tweede overtreding een boete van € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van € 2000,-.

III ALTERNATIEVE TRAJECTEN

In de afgelopen seizoenen hebben de clubs de commissie stadionverboden van de KNVB met grote regelmaat verzocht een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod om te zetten in een voorwaardelijk verbod. In ruil hiervoor dient de supporter een aantal uren onbetaalde arbeid te verrichten ten behoeve van de club. Hoewel de KNVB positief stond en staat ten opzichte van dergelijke verzoeken, blijkt dat grote verschillen bestaan in de door de clubs aan hun supporters aangeboden alternatieven.
Teneinde aan deze situatie een einde te maken heeft de KNVB een aantal ‘spelregels’ opgesteld.

1.De derde kolom van de Richtlijn termijn stadionverbod geeft de marges weer die in acht moeten worden genomen teneinde supporters een individueel, op de persoon gericht, alternatief traject aan te bieden. Een voorstel van een club aan de commissie stadionverboden zal niet in behandeling worden genomen als het voorstel tot een alternatief traject niet tenminste het bij de gepleegde gedraging behorende minimum aantal uren beslaat. Indien een supporter zich aan meerdere gedragingen schuldig heeft gemaakt, wordt het bij de desbetreffende gedragingen behorende minimum aantal uren bij elkaar opgeteld.
2.Voor gedragingen tot en met 9 maanden kan de club de commissie stadionverboden direct verzoeken om omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod. Gedragingen waarop een onvoorwaardelijk verbod van 12 maanden of langer staat worden door de commissie stadionverboden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de desbetreffende supporter tenminste een kwart van zijn onvoorwaardelijke stadionverbod erop heeft zitten.
3.De desbetreffende club is verantwoordelijk voor de effectuering van het alternatieve traject. Eerst nadat de club de commissie er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat de supporter het alternatieve traject met goed gevolg heeft doorlopen, zal de commissie het verzoek tot omzetting in behandeling nemen (en kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen).
4.De omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod heeft geen gevolgen voor de aan de supporter opgelegde geldboete of de verplichting om een pasfoto in te leveren. Omzetting naar een voorwaardelijk stadionverbod zal alsdan niet eerder geschieden dan nadat de supporter een pasfoto heeft ingeleverd conform de voorwaarden zoals opgenomen in het deurwaardersexploot. De supporter blijft de opgelegde geldboete aan de KNVB verschuldigd. Eerst nadat de supporter de geldboete aan de KNVB heeft voldaan dan wel een betalingsregeling met de deurwaarder is overeengekomen, kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen. Voor verzoeken die betrekking hebben op stadionverboden tot en met 9 maanden geldt dat eerst tot omzetting zal worden overgegaan indien de desbetreffende supporter de explootkosten aan de KNVB heeft voldaan.
Mocht een supporter een betalingsregeling zijn overeengekomen, dan hoeft dit niet aan omzetting van het onvoorwaardelijke verbod in een voorwaardelijk verbod in de weg te staan. Echter, indien de supporter zijn regeling niet nakomt dan zal de gehele periode van het voorwaardelijke verbod alsnog onvoorwaardelijk worden opgelegd.
5.De supporter, die zich gedurende de looptijd van zijn stadionverbod dan wel binnen 3 jaar na afloop van zijn stadionverbod, wederom schuldig maakt aan een van de in de Richtlijn opgenomen gedragingen, komt niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.
6.Supporters, aan wie een onvoorwaardelijk stadionverbod van (totaal) 48 maanden of meer is opgelegd,komen niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.

De lokale autoriteiten, Burgemeester, Politie en Justitie

De politie is bij de door Heracles Almelo te organiseren wedstrijden in eerste instantie verantwoordelijk voor de openbare orde buiten het Stadion. In voorkomende gevallen van (ernstige) verstoring van de orde binnen het stadion zal zij door Heracles Almelo gevraagd worden in te grijpen binnen het stadion.

Specifieke afspraken

Spandoeken, banners en andere uitingen in woord of beeld

Een spandoek met een kwetsende tekst met een belediging gericht op een persoon of instantie dan wel een strafbare tekst wordt uit het stadion verwijderd. In dit kader wordt als kwetsend gedefinieerd “als de grens van door een brede laag van de maatschappij geaccepteerde normen en waarden wordt/is overschreden”.

Spreekkoren

Tegen massale en langdurige spreekkoren met kwetsende teksten dan wel racistische en/of discriminerende uitingen wordt opgetreden. Als zijnde spreekkoren wordt gedefinieerd; alle gevallen waarin kwetsende, beledigende, bedreigende, racistische en/of discriminerende teksten vanaf de tribune worden geroepen. In dit kader wordt als kwetsend gedefinieerd ‘als de grens van door een brede laag van de maatschappij geaccepteerde normen en waarden wordt/is overschreden”. Tijdens de wedstrijd zal na een oproep de wedstrijd kunnen worden stilgelegd. Na een eventuele 2e onderbreking bestaat de mogelijkheid, dat de wedstrijd definitief zal worden gestaakt.

Heracles Almelo volgt hierbij de richtlijn “bestrijding verbaal geweld” van de KNVB. Binnen deze richtlijn wordt een opsomming gegeven van niet toelaatbaar verbaal geweld. Het betreft hier echter geen exclusieve uitputtende opsomming.

Uitgangspunten straffen wanordelijkheid spreekkoren bij uitspelende BVO 2022/2023:

1e keer 1 voorwaardelijke wedstrijd zonder uitpubliek, proeftijd 2 jaar
2e keer binnen 2 jaar 
(1e recidive)
Omzetting van de voorwaardelijke straf + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.
3e keer binnen 2 jaar 
(2e recidive)
2 uitwedstrijden zonder uitpubliek + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.
4e keer binnen 2 jaar (3e recidive) 3 wedstrijden zonder uitpubliek + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.
5e keer binnen 2 jaar (4e recidive) 5 wedstrijden zonder uitpubliek + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.

Uitgangspunten straffen wanordelijkheid spreekkoren bij thuisspelende BVO 2022/2023:

1e keer
Een voorwaardelijke straf in de vorm van het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld met een proeftijd van 2 jaar (indicatie 15.000 euro)
2e keer binnen 2 jaar 
(1e recidive)
De voorwaardelijke straf wordt omgezet.
3e keer binnen 2 jaar 
(2e recidive)
Straf in de vorm van het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld (indicatie 25.000 euro)
4e keer binnen 2 jaar (3e recidive) Straf in de vorm van het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld (indicatie 35.000 euro) + 1 wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek, proeftijd 2 jaar.
5e keer binnen 2 jaar (4e recidive) 1 wedstrijd zonder publiek.

Ten aanzien van recidive wordt er maximaal twee jaar teruggekeken vanaf de datum van de wedstrijd. Hierbij wordt er gekeken hoe vaak de betaaldvoetbalorganisatie opdracht krijgt van heet bevoegde tuchtrechtelijke orgaan tot het doen van een investering gericht op voorkoming van herhaling van verbaal geweld, zulks voor rekening van de betaaldvoetbalorganisatie. Het plan van aanpak dient te voorzien in concrete prestaties van de betaaldvoetbalorganisatie waaraan op daarvoor vastgestelde tijdstippen dient te zijn voldaan. Het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan stelt bij bekrachtiging van het plan van aanpak een sanctietraject vast waaruit blijkt welke sanctie – in voorkomende gevallen achtereenvolgend – zijn verbonden aan het niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de daarvoor geldende tijdstippen.

Sfeeracties

Sfeeracties in het stadion worden in goed overleg met betrokkenen (Heracles Almelo, supporterscoördinator, veiligheidscoördinator en de supportersvereniging tot stand gebracht. Almelo Tifosi is een onderdeel van supportersvereniging BiancoNero, die zich hier in het bijzonder mee bezig houdt. Hierbij geldt dat het afsteken van vuurwerk voor, tijdens en na de wedstrijd onder geen enkele voorwaarde is toegestaan, tenzij een officiële vergunning via de provincie is aangevraagd en toegekend.